ZARZĄDZENIE NR 0200.1.2016
Dyrektora  Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym  w Nieborowicach

z dnia 12.01.2016r.


w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej i Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt
w Publicznym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się do użytku służbowego w Publicznym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach:

1.      instrukcję kancelaryjną, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

2.      jednolity rzeczowy wykaz akt, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3.      instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt,  stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zasady kancelaryjne określone w § 1 obowiązują w jednostce od 1 lutego 2016r.

 

§ 3.

   Zobowiązuję wszystkich pracowników do szczegółowego zapoznania się z zasadami kancelaryjnymi określonymi w § 1, oraz do pełnego przestrzegania w/w zasad na swoich stanowiskach pracy.

§ 4.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.