Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w Publicznym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach

W wykazanych pomieszczeniach budynku przedszkolnego tworzy się

i przetwarza  następujące zbiory danych osobowych:

 

Zbiór 1 – Akta osobowe pracowników, (dyrektor)

Zbiór 2 – Listy płac pracowników, (księgowa)

Zbiór 3 – Kartoteki zarobkowe, nakazy komornicze, (księgowa)

Zbiór 4 – Deklaracje ubezpieczeniowe pracowników, (księgowa)

Zbiór 5 - Deklaracje i kartoteki ZUS pracowników, (księgowa)

Zbiór 6 – Deklaracje podatkowe pracowników, (księgowa)

Zbiór 7 - Ewidencja zwolnień lekarskich, (dyrektor)

Zbiór 8 - Ewidencja urlopów pracowników, karty czasu pracy,  (dyrektor)

Zbiór 9 - Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych, (dyrektor)

Zbiór 10 – Dokumentacja dotycząca inwentaryzacji placówki, (dyrektor)

Zbiór 11 – Księga druków ścisłego zarachowania, (dyrektor)

Zbiór 12 – Ewidencja zasobów przedszkola – SIO, (dyrektor)

Zbiór 13 – Kontrola wewnętrzna – wyniki, opracowania, protokoły, notatki, (dyrektor)

Zbiór 14 – Dokumentacja dotycząca polityki kadrowej – opiniowanie awansów, wyróżnienia, nagrody, (dyrektor)

Zbiór 15 – Kartoteki wydanej odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej, (dyrektor)

Zbiór 16 -  Dowody i dokumenty księgowe, (księgowa)

Zbiór 17 – Umowy zawierane z osobami fizycznymi, (dyrektor)

Zbiór 18 – Dokumenty archiwalne, (dyrektor)

Zbiór 19 – Rejestr zaświadczeń wydawanych pracownikom przedszkola, (dyrektor)

Zbiór 20 - Rejestr wypadków pracowników, ewidencja podejrzeń o chorobę zawodową  (dyrektor)

Zbiór 21 - Oświadczenia do ubezpieczenia indywidualnego, (księgowa)

Zbiór 22 – Pomoc społeczna – GOPS, posiłki, (dyrektor, intendentka)

Zbiór 23 – Arkusz organizacyjny placówki, (dyrektor)

Zbiór 24 – Protokoły Rad Pedagogicznych z rejestrem uchwał, (dyrektor, protokolant)

Zbiór 25 - Ewidencja dzieci, (dyrektor, intendentka, nauczyciele)

Zbiór 26 – Karty zgłoszeń dzieci, wnioski o przyjęcie do przedszkola, (dyrektor, komisja rekrutacyjna)

Zbiór 27 – Dzienniki zajęć obowiązkowych i dodatkowych, (dyrektor, nauczyciele)

Zbiór 28 – Zaświadczenia z PPP, orzeczenia i opinie, (dyrektor, nauczyciele)

Zbiór 29 – Ewidencja decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, (dyrektor)

Zbiór 30 – Deklaracje uczęszczania na religię, (dyrektor, nauczyciele)

Zbiór 31 – Upoważnienia do odbioru dzieci, (dyrektor, nauczyciele)

Zbiór 32 – Zaświadczenia o spełnianiu obowiązku przedszkolnego, (dyrektor)

Zbiór 33 - Inne wynikające z zadań placówki.

 

1.    Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w postaci elektronicznej (przy użyciu sprzętu komputerowego) lub w formie dokumentów biurowych,

w zależności od ich rodzaju.

2.    Administrator danych jest obowiązany czuwać nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, aby były one zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, merytorycznie poprawne

i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

3.    Odpowiedzialność za wykonywanie wynikających z ustawy obowiązków ponosi administrator danych.

4.    Osobami uprawnionymi do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych są:

a)    dyrektor,

b)   główny księgowy,

c)    nauczyciele,

d)   intendentka,

e)    inne osoby upoważnione pisemnie przez reprezentantów.

 

5.    Osoby wskazane w ust. 4 otrzymują pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.